Fonds Oudedag

Fonds Oudedagsvoorziening geestelijken van De Christengemeenschap

Download het PDF-document: Fonds Oudedagsvoorziening geestelijken van De Christengemeenschap

1. De naam van de instelling
Het Fonds Oudedagsvoorziening van De Christengemeenschap (Fonds ODV)

2. Het RSIN/fiscaal nummer

8128.92.240

3. Het post- of bezoekadres van de instelling

p/a Landelijk Secretariaat van De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel. 070 – 3451506

4. De doelstelling van het Fonds Oudedagsvoorziening geestelijken

Het Fonds ODV heeft als doel het bijeenbrengen, administreren en beheren van de gelden die beschikbaar zijn voor toelagen aan geestelijken van De Christengemeenschap die vanwege hun leeftijd en / of lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet meer deelnemen in het Fonds Toelagenkas (oudendagsvoorziening). Eventuele overschotgelden stelt het Fonds ODV ter beschikking aan het Fonds Toelagenkas. Het Fonds ODV is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing, verder te noemen: De Christengemeenschap.
Onder de naam Fonds Uitkeringen Weduwen en Wezen van geestelijken van De Christengemeenschap stelt het Fonds ODV toelagen ter beschikking van weduwen en wezen van geestelijken van De Christengemeenschap.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Het werk van de instelling
  Zie omschrijving van de doelstelling. Het Fonds draagt zorg voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken, hun weduwen / weduwnaren en wezen ter grootte van een door het bestuur van het Fonds vastgesteld bedrag.
 • De manier waarop de instelling geld werft

  De middelen van het Fonds bestaan uit gelden die beschikbaar zijn in en komen uit het beheer van het beschikbare kapitaal, uit legaten en erfstellingen, giften en bijdragen van de gemeenten of andere instellingen die de doelstelling van het Fonds ter harte gaat.
 • Het beheer van het vermogen van de instelling

  Het bestuur van het Fonds bepaalt welk bedrag in het komende jaar beschikbaar komt uit de middelen. Het bestuur bepaalt tevens hoeveel vermogen in het Fonds aanwezig moet zijn met het oog op de behoeften op lange termijn tot het verstrekken van de toelagen als bedoeld onder 4. Zo nodig onderneemt het bestuur stappen om te trachten het vermogen aan te vullen.
Het bestuur van het Fonds belegt de haar ten dienste staande middelen risicomijdend, tegen een redelijke opbrengst en in aangelegenheden die, gelet op de doelstelling van De Christengemeenschap, moreel aanvaardbaar zijn.
Het bestuur van het Fonds ziet er voorts op toe dat het totaal van de middelen in enig boekjaar nooit negatief is.
 • Alleen geestelijken en weduwen en wezen van geestelijken die werkzaam zijn geweest in het bewindsgebied Nederland / Vlaanderen van De Christengemeenschap komen in aanmerking voor een toelage.
 • Het bestuur van het Fonds stelt jaarlijks op voordracht van de bewindsdrager vast welke geestelijken en weduwen en wezen van geestelijken in aanmerking komen voor een toelage uit het Fonds en wat de hoogte van die toelage zal zijn. De geestelijken, weduwen en wezen kunnen geen aanspraak doen gelden op deze uitkering.

6. De functie van de bestuurders
Het bestuur van het Fonds bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een geestelijke als vertegenwoordiger van de synode

7. De namen van de bestuurders (NB geldt niet voor kerkgenootschappen)
Niet van toepassing

8. Het beloningsbeleid voor het bestuur (en voor personeel (onkostenvergoeding / vacatiegelden)
Het Fonds kent geen systeem van vacatiegelden. De werkzaamheden worden om niet verricht. Op verzoek kunnen bestuursleden een vergoeding van reiskosten en andere (administratieve) kosten ontvangen.

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het Fonds ODV (met inbegrip van Weduwen en Wezen) heeft in het voorjaar van 2022 een financieel jaarverslag opgesteld over het jaar 2021. De beoordeling door de kascommissie van de Landelijke Raad van De Christengemeenschap is positief . Op basis van gegevens over het aantal personen dat een toelage zal ontvangen (voor zover op dat moment bekend) is voor 2023 een begroting opgesteld. Het tekort komt ten laste van het vermogen.

10. Financiële verantwoording: staat van baten en lasten 2020 en 2021 (in hele euro’s)

ODV 2021 ODV 2020
Resultaat Resultaat
Omschrijving Debet Credit Debet Credit
Toelagen 36.780 37.980
Bankkosten 24 10
Schenkingen 2.269
Advieskosten-/beheerskosten 1378
Rente + dividend 6 1.541 1.924
Legaten
Overschot/tekort 36.641 33.797
Totaal 38.182 38.182 37.990 37.990