Fonds Oudedag

Fonds Oudedagvoorziening geestelijken van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

Het Fonds Oudedagsvoorziening (Fonds ODV) is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

De middelen van het fonds bestaan uit gelden afkomstig uit legaten, erfstellingen, giften en bijdragen van privépersonen, dan wel gemeenten of andere instellingen die de doelstelling van het fonds ter harte gaan.

Zij heeft als doel inkomsten te beheren en beschikbaar te stellen voor toelagen van geestelijken in het bewindsgebied Nederland-Vlaanderen die vanwege hun leeftijd en/of lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet meer deelnemen in het Fonds Toelagenkas.

Daarnaast stelt zij toelagen ter beschikking aan weduwen en wezen van geestelijken van De Christengemeenschap. Zulks onder de noemer Fonds Weduwen en Wezen. Toewijzing en hoogte van de uitkeringen geschieden op voordracht van de bewindsdrager.

In verband met continuïteit wordt jaarlijks bepaald hoeveel gelden beschikbaar kunnen worden gesteld voor toelagen. Het bestuur spant zich, met het oog op behoeften op lange termijn tot het verstrekken van toelagen in om reserves op peil te houden. Deze reserves (vermogen van het fonds) worden risicomijdend belegt , tegen een redelijke opbrengst en, gelet op de doelstelling van De Christengemeenschap in moreel aanvaardbare aangelegenheden.

Het Fonds Oudedagsvoorziening heeft een ANBI status, derhalve zijn particuliere giften volgens daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Over het voorgaand jaar is samen met het Fonds Toelagenkas een geconsolideerd Jaarverslag 2022 (Toelagenkas en Fonds ODV) opgesteld.

De controle en beoordeling daarvan door de interne Kascontrolecommissie heeft geleid tot een positief advies aan de Landelijke Raad van De Christengemeenschap.