Organisatie

De Christengemeenschap is in de kern geen op zichzelf staande organisatie of instelling. Zij is een impuls in de harten van haar leden (en priesters). Zij is het werk van de gezamenlijke leden en belangstellenden. Met hetgeen geestelijk in haar leeft kan zij een culturele factor in de samenleving worden, als er voldoende mensen zijn die dit met de nodige innerlijke kracht willen.

Organisatievorm

De Christengemeenschap bestaat in Nederland sinds 1926. Het internationale kerkgenootschap was vier jaar daarvoor in 1922 opgericht in Duitsland. Alle gemeenten van de Christengemeenschap wereldwijd voelen zich met elkaar verbonden en onderhouden contacten met elkaar. Inmiddels zijn er 320 kerken in 32 landen.

Een gemeente van de Christengemeenschap is een zelfstandige rechtspersoon. Een gemeente moet daarvoor groot genoeg zijn. Gemeenten en groepen die klein zijn, worden op andere wijze georganiseerd. In Nederland en Vlaanderen zijn momenteel dertien zelfstandige, drie niet-zelfstandige gemeenten en een tweetal filiaal-gemeenten. U vindt ze allemaal op bijgevoegd kaartje.

In de zelfstandige gemeenten kiezen de leden een gemeentebestuur. Van iedere gemeente komt één vertegenwoordiger naar de landelijke raad. Die raad bepaalt het beleid over alle zaken die gemeente-overstijgend zijn. De raad kiest het landelijk bestuur. Dit dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor alle wereldse zaken waar een kerkgenootschap mee te maken krijgt.
De geestelijke zorg, en het voltrekken van de sacramenten in de gemeenten, is in handen van de geestelijken. De geestelijken vormen met elkaar de synode. Om een verbinding tussen het geestelijke en het wereldse te organiseren, zitten er geestelijken in alle besturen.

In de synode ontmoeten de geestelijken elkaar enige keren per jaar. Onder hen is de bewindsdrager, die verantwoordelijk is voor het priesterlijke werk in de hele regio. Een regio noemt men bewindsgebied. Het Nederlandstalig bewindsgebied omvat Nederland en Vlaanderen (België).

Jaarlijks ontmoeten de bewindsdragers uit alle zeventien regio’s elkaar. Binnen deze groep is een kring van zeven bewindsdragers verantwoordelijk om de hele beweging wereldwijd te overzien en de impuls die met de Christengemeenschap verbonden is te verzorgen. De aartsbewindsdrager in de Kring van Zeven vertegenwoordigt het centrum van de beweging.

Op de website van Die Christengemeinschaft kunt u zich informeren over de internationale organisatie.

Wanneer er onvrede is over de gang van zaken kunt u een beroep doen op conflictbemiddeling of gebruik maken van de klachtenprocedure voor misbruiksituaties en het inschakelen van de vertrouwenspersoon of de geschillencommissie.

Alle gemeenten hanteren het privacybeleid conform de AVG.

Wie zich wil verdiepen in de juridische grondslag van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen kan de statuten inzien.