Toelagenkas

Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing
Download het PDF-bestand: Te verstrekken gegevens ANBI-instellingen

1. De naam van de instelling
Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap

2. Het RSIN/fiscaal nummer
8242.81.469

3. Het post- of bezoekadres van de instelling
p/a Landelijk Secretariaat van De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel 070 – 3451506
E-mailadres: secretariaat@christengemeenschap.nl.

Adres website: https://christengemeenschap.nl/toelagenkas/

4. De doelstelling van het Fonds Toelagenkas
Het Fonds heeft als doel het bijeenbrengen, administreren en beheren van de gelden die beschikbaar zijn voor toelagen van geestelijken van De Christengemeenschap in het bewindsgebied Nederland/Vlaanderen, alsmede zorg te dragen voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken. Het Fonds is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan
a. Het werk van de instelling

Zie omschrijving doelstelling.
Het Fonds draagt zorg voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken volgens een door de synode vastgestelde verdeling.

b. De manier waarop de instelling geld werft

De middelen van het Fonds bestaan uit gelden die worden bijeengebracht door gemeenten en instellingen van De Christengemeenschap of die afkomstig zijn uit andere bronnen. Het Fonds constateert jaarlijks welk bedrag door gemeenten, instellingen en andere bronnen ter beschikking wordt gesteld voor toelagen aan de geestelijken. Het tracht dit totaal in evenwicht te brengen met het totaal van de toelagevragen van de in het bewindsgebied werkzame geestelijken. De geestelijken kunnen geen rechten ontlenen aan de bepalingen van dit fonds.

c. Het beheer van het vermogen van de instelling

Behoudens een financiële buffer om de continuïteit van de functie van het Fonds Toelagenkas te behouden, streeft het Fonds er naar de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel. Een kapitaaldekking, en dus kapitaalvorming, wordt onwenselijk geacht.

d. De besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen komt geheel ten goede aan de te verstrekken toelagen, behoudens genoemde financiële buffer.

6. De functie van de bestuurders
Het bestuur van het fonds, bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een geestelijke als vertegenwoordiger van de synode. Het bestuur vormt, tezamen met het bestuur van het Fonds Oudedagsvoorziening, een gezamenlijk bestuur van beide instellingen.

7. De namen van de bestuurders (NB geldt niet voor kerkgenootschappen)
Niet van toepassing

8. Het beloningsbeleid voor het bestuur (en voor personeel) (onkostenvergoeding / vacatiegelden)
Het fonds kent geen systeem van vacatiegelden. De werkzaamheden worden om niet verricht. Op verzoek kunnen bestuursleden een vergoeding van reiskosten en andere (administratieve) kosten ontvangen.

9. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het Fonds Toelagenkas heeft in het voorjaar van 2021 een financieel jaarverslag opgesteld over het jaar 2020. De beoordeling door de kascommissie van de Landelijke Raad van De Christengemeenschap is positief.

Het Fonds Toelagenkas heeft in de tweede helft van het jaar 2021 kennisgenomen van de toezeggingen van de gemeenten voor het jaar 2022. Tevens heeft het Fonds in het najaar kennisgenomen van de aanvragen voor een toelage van de geestelijken voor het jaar 2022. Op basis hiervan is een begroting 2022 opgesteld.

Gegeven de inkomsten in 2020 (inclusief legaten) zal 2021 naar verwachting met een klein tekort sluiten dat gefinancierd wordt uit de reserves. De aanvragen voor de toelagen voor 2021 zijn gehonoreerd.

10. Financiële verantwoording: staat van baten en lasten (in euro’s)

TK 2021 TK 2020
Resultaat Resultaat
Omschrijving Debet Credit Debet Credit
Toelagen geestelijken 605.865 620.532
Actieve geestelijken 501.261 518.712
Emeriti 104.604 101.820
Bijzondere kosten geestelijken 3.032 2.345
Overige kosten en opbrengsten 9.668 17.036 31.025 50.957
Gemeenten 659.735 713.456
Rente 5 4.545
Overschot / tekort 58.201 115.056
Totaal 676.771 676.771 768.958 768.958

Source URL: https://christengemeenschap.nl/toelagenkas/