Toelagenkas

Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing

Het Fonds Toelagenkas is een zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

De middelen van het fonds bestaan uit gelden die voornamelijk bijeen worden gebracht door gemeenten en instellingen van De Christengemeenschap en daarnaast ook andere bronnen zoals bijvoorbeeld schenkingen en legaten.

Zij heeft als doel de inkomsten, die beschikbaar zijn voor toelagen van geestelijken van De Christengemeenschap in het bewindsgebied Nederland-Vlaanderen te beheren. Voorts draagt zij zorg voor uitbetaling van de toelagen volgens een door de synode vastgestelde verdeling.

Het streven is de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel. Kapitaaldekking (kapitaalvorming) wordt, behoudens een financiële reserve omwille van de continuïteit en de functie onwenselijk geacht.

Het Fonds Toelagenkas heeft een ANBI status, derhalve zijn particuliere giften volgens daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Over het voorgaand jaar is een Jaarverslag 2022 (Toelagenkas en Fonds ODV)  opgesteld. De controle en beoordeling daarvan door de interne Kascontrolecommissie heeft geleid tot een positief advies aan de Landelijke Raad van De Christengemeenschap.

Voor het jaar 2023 is op basis van geldelijke toezeggingen vanuit gemeenten en door geestelijken gevraagde en inmiddels gehonoreerde toelagen een begroting opgesteld. Naar verwachting zal in 2023 een beroep moeten worden gedaan op de financiële reserves.

In het Reglement Fonds Toelagenkas is aanvullende informatie opgenomen, o.a. over de samenstelling van het bestuur.

 

 

 

 

 

 

Source URL: https://christengemeenschap.nl/toelagenkas/