Studiefonds – schenken en ontvangen

 

Studiefonds van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

Het Studiefonds is een onzelfstandige landelijke instelling opgericht op initiatief van de synode en Landelijke Raad van De Christengemeenschap.
Zij functioneert in praktische zin onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur.

De tweeledige doelstelling van het fonds bestaat uit het bijeenbrengen en daarnaast het administreren en beheren van financiële middelen ten behoeve van studenten aan het seminarie.

Naast schenkingen, legaten en erfstellingen zijn giften de voornaamste bronnen van inkomsten van het fonds. Door de ANBI status van De Christengemeenschap
zijn particuliere giften aan het fonds volgens de daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het Studiefonds beschikt over een algemeen vermogen dat bestaat uit giften welke niet voor een bepaalde student bestemd zijn.
Uit dit vermogen kunnen, vanaf hun tweede studiejaar bijvoorbeeld leningen worden verstrekt aan seminaristen.
Na wijding worden deze leningen kwijtgescholden.

Daarnaast kan op initiatief van de seminarist een zogenoemd Petenfonds worden ingericht.
De organisator daarvan werft gelden binnen de kring van leden en belangstellenden van de eigen gemeente, familie, vrienden enzovoort ten behoeve van dit individuele Petenfonds.
Doordat Petenfondsen ondergebracht zijn bij het Studiefonds zijn daarvoor bestemde giften eveneens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Over het voorgaand, en het daaraan voorafgaande jaar is een Jaarverslag 2022 resp. Jaarverslag 2021 opgesteld.
De controle en beoordeling daarvan door de interne Kascontrolecommissie heeft geleid tot een positief advies aan de Landelijke Raad van De Christengemeenschap.

Via het landelijk secretariaat kan nadere informatie over het Studiefonds worden verkregen.

Uw schenkingen maken het studeren aan een seminarie mogelijk!

Christengemeenschap Studiefondsen

IBAN: NL49 INGB 0003 5128 66    BIC: INGBNL2A