ANBI

ANBI:

KvK:
RSIN:
Rechtsvorm:
Bezoekadres:

Telefoonnummer:
Doelstelling:

52944

27348295
004586098
Erkend kerkgenootschap met ANBI status
Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG ’s Gravenhage; website christengemeenschap.nl/
070-3451506
De Christengemeenschap heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.

Gewijde priesters voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.

Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk en oefenen de zielszorg uit. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en de leden in onderlinge samenwerking.

Beleidsplan:

De Christengemeenschap steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen die de leden naar vermogen en belangstellenden vrijwillig bijeenbrengen, zoals regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen en prestaties. Het kerkgenootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Landelijk Bestuur. Voor met name cultische onroerende en roerende goederen is schriftelijke goedkeuring van de synode nodig. Het werk dat het Landelijk Bestuur voornemens is voor een bepaald jaar wordt neergelegd in een werkplan, dat ter informatie wordt doorgestuurd naar de Landelijke Raad. De Landelijke Raad bestaat uit één vertegenwoordiger per bestuur van een gemeente of van een gemeente in oprichting. Het werkplan voor 2015 kan via deze link opgevraagd worden. Onder de rubriek activiteiten hebben wij opgenomen waar naar alle waarschijnlijkheid in dit jaar de meeste aandacht naar zal uitgaan.

Functie bestuurders

Het Landelijk Bestuur bestaat uit ten minste drie gemeenteleden en ten minste twee geestelijken. De Synode bepaalt hoeveel geestelijken zitting hebben in het bestuur. De Landelijke Raad  bepaalt hoeveel gemeenteleden zitting hebben in het bestuur. De geestelijken worden door de Synode benoemd. De overigen worden benoemd door de Landelijke Raad. Het Landelijk Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten.

Financiële verantwoording
schriftelijk

De begroting wordt in de Landelijke Raad in het najaar besproken. De financiële verantwoording vindt plaats middels een uitgebreid financieel jaarverslag. Dit financiële jaarverslag wordt in het penningmeesteroverleg besproken en met het advies van het penningmeesteroverleg en de kascommissie voorgelegd aan de Landelijke Raad. Deze schriftelijke verantwoording wordt  op de in het voorjaar te houden vergadering van de Landelijke Raad besproken. De Landelijke Raad stelt de begroting en de financiële jaarcijfers vast en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid.