Nalatenschap

Help De Christengemeenschap en neem De Christengemeenschap op in uw testament

U kunt overwegen De Christengemeenschap op te nemen in uw testament en zo de doelstellingen van De Christengemeenschap verder te ondersteunen, ook als u er niet meer bent.

Als u besluit na uw overlijden geld of goederen na te laten aan De Christengemeenschap, dan is dit een belangrijke waarborg voor de verdere ontwikkeling van De Christengemeenschap. Een aantal fundamentele zaken, zoals het kunnen garanderen van het inkomen van onze actieve geestelijken en geestelijken met emeritaat kunnen we uitvoeren mede dankzij de giften die ons worden nagelaten. Uw geld wordt zo ingezet op de voortgaande ontwikkeling van het christendom, zoals dit ook geformuleerd is in onze statuten.

Wist u dat alles naar De Christengemeenschap gaat en niet naar de belasting?

Normaal gesproken moeten mensen die geld en/of goederen ontvangen uit een nalatenschap daar belasting over betalen. De Christengemeenschap is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van belasting over nalatenschappen. Uw nalatenschap aan ons kerkgenootschap komt dus geheel ten goede aan de doelstellingen waarvoor wij ons inzetten.

Hoe maakt u De Christengemeenschap tot uw erfgenaam?

Het opmaken van een testament doet u samen met een notaris. Het is eenvoudiger dan u wellicht denkt. In het testament kunt u ons aanwijzen als een van de erfgenamen. Dit wordt ook wel “begunstigen” genoemd. Er zijn drie manieren om dit te doen. Een legaat (manier 1) is de meest simpele vorm om iets na te laten en iemand of een instelling aanwijzen als enig erfgenaam is de meest uitgebreide vorm (manier 3).

1. U begunstigt ons met een zogenaamd “legaat”

Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag of welke goederen voor De Christengemeenschap bestemd zijn. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden, zoals hen die u dierbaar zijn en/of andere (charitatieve) doelen. Een belangrijk voordeel van een legaat is dat discussies over de erfenis worden voorkomen: uw wensen staan immers duidelijk op papier.

2. U benoemt ons tot mede-erfgenaam

U kunt ook geld en/of goederen nalaten aan De Christengemeenschap door ons mede-erfgenaam te maken. U wijst dan in uw testament een aantal erfgenamen aan, waarvan wij er één zijn. Iedereen en elke instelling die in uw testament wordt genoemd is dus mede-erfgenaam. Daarbij bepaalt u zelf hoe de nalatenschap wordt verdeeld. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat elke begunstigde een bepaald percentage ontvangt.

3. U benoemt ons tot enig erfgenaam van uw nalatenschap

Tenslotte kunt u ons ook benoemen tot enig erfgenaam. Als u hiervoor kiest, dan hebt u de zekerheid dat uw nalatenschap geheel wordt besteed aan het doel dat u voor ogen hebt.

Indien u De Christengemeenschap in uw testament wenst op te nemen, dan heeft u de volgende gegevens nodig: “De Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing” statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende te Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG ’s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27348295.

Wilt u eerst contact met een bestuurslid of de penningmeester van het Landelijk Bestuur dan kunt u altijd een mail versturen aan het landelijk secretariaat.