Financien en schenkingen

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door het geld dat de leden en belangstellenden op vrijwillige basis bijeen brengen. Deze directe betrokkenheid is voor de geestelijken een grote ondersteuning.

Alle gemeenten hebben hun eigen penningmeester die inzicht geeft hoe in de Christengemeenschap met het schenkgeld wordt omgegaan. Vrijwel alle gemeenten hebben een eigen financiële brochure, maar er is ook een landelijke brochure.

De penningmeesters van de gemeenten en het Landelijk Bestuur komen driemaal per jaar samen voor het Penningmeestersoverleg, waar het financieel beleid besproken wordt. Het PMO adviseert de Landelijke Raad.

Er is een apart bestuur voor de fondsen:

Het geschonken geld wordt in de Christengemeenschap gezien als ‘warm’ geld en heeft hierdoor een bijzondere werking. Een goede introductie tot deze gedachte kan wellicht het boekje van Gérard Klockenbring zijn, getiteld ‘Geld, goud en geweten’. De Duitse versie kan als een eBook worden gedownload. Een goede inleiding is ook terug te vinden op de website van de Christengemeenschap in Australië/Nieuw-Zeeland (zie daar bij Giving). Met toestemming hebben wij een Nederlandse vertaling gemaakt van het eerste gedeelte van deze brochure, met als titel Wat is geld

De Christengemeenschap

ANBI

De Christengemeenschap heeft de ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instellingen). Deze status geldt voor het landelijk kerkgenootschap en de zelfstandige gemeenten, het fonds Oude Dagvoorziening en het fonds Toelagenkas en het Studiefonds. Giften aan deze instellingen zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een overeenkomst tussen schenker en de gemeente of bij notariële akte van schenking met daarbij de aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks over te maken.

Met een periodieke (notariële) schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

Het dossiernummer van De Christengemeenschap als ANBI is 52944 en het Fiscaal nummer of RSIN is 0045 86 098.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de belastingdienst. Maakt u hiervoor gebruik van deze link. Er is een apart formulier voor deze nieuwe vorm van schenken gemaakt. Dit kunt u als formulier periodieke gift opvragen.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.
Onderstaand de procedure die gevolgd kan worden voor een notariële akte. Deze kan direct afgehandeld worden tussen de schenker en de gemeente, maar kan ook via het landelijk kerkgenootschap afgewikkeld worden om de kosten voor de notaris te beperken.

Schenking via de Christengemeenschap

Onze notaris biedt de mogelijkheid een verzamelakte op te stellen, waardoor de kosten per akte aanzienlijk lager kunnen zijn. Voorwaarde is dat zich in een bepaald jaar minimaal 5 schenkers aanmelden.

De manier waarop die akte gemaakt wordt, is aldus.

1. Het notariskantoor maakt een algemeen machtigingsformulier ten gunste van de Christengemeenschap.

2. Ieder die wil meedoen krijgt zo’n formulier.

3. Op dat formulier vult de schenker zijn/haar personalia in, het bedrag dat hij/zij per jaar over vijf jaar wil schenken en de naam van de gemeente waarvoor zij het bestemmen.

4. De schenkers moeten dit ingevulde formulier dan bij een notaris in hun buurt laten verifiëren (graag meenemen een identiteitsbewijs; de notaris zet op het formulier een stempel en een handtekening. Over het algemeen kost dat ca. € 15-25 euro).

5. De schenker maakt een kopie van dit formulier voor zichzelf en stuurt het origineel van dit gewaarmerkte formulier op naar het secretariaat.

Zo’n gezamenlijke akte moet dan voor 25 september van een lopend jaar bij het secretariaat zijn, wil de akte nog voor dat lopende jaar geldig zijn en de schenkgelden dus aftrekbaar in dat lopende jaar. Het machtigingsformulier kunt u downloaden via deze link.

Neemt u bij deze mogelijkheid contact op met de penningmeester van uw gemeente. Hij is volledig op de hoogte van de te volgen procedure.