Voorzieningsfonds

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland

KvK-nummer:

41152206

RSIN:

815815153

Rechtsvorm:

Stichting met ANBI Status

Statutaire naam:

Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland’

Statutaire zetel:

Den Haag

Bezoekadres:

Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek

Telefoonnummer:

0313 651268

Datum akte van oprichting:

18-10-1951

Datum akte laatste statutenwijziging:

10-06-1988

Activiteiten (KvK):

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Beleidsplan:

Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks een circulaire samen met het verslag van het voorgaande jaar. De circulaire wordt aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging.

De meest recente circulaire is via deze link op te vragen.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt.

Doelstelling:

Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:

1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden, die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.

Activiteiten:

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Bestuursleden:
Dhr. J.P.C.M. Bastianen Mw. M.A. Lampe
Zeist Zeist
Secretaris: Dhr. M.S.J. Geist
Mw. C.S. Schouw Zeist
Leiden
Penningmeester:
Dhr. B. de Klein
Eerbeek

Bankrekening:

IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87 t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem. 

Financiële verantwoording:

Jaar 2021 2022 2023
Bijdragen 21.550 9.797 10.452
Schenkingen/Legaten 715 1.110 870
Rente 489 - 2
Totaal 22.754 10.907 11.324
Uitkering Ziekte/Tandarts 11.035 13.184 8.222
Uitkering Diversen 3.324 2.433 8.936
Uitkering Verhuizingen - 7.000 14.000
Onkosten/Overige uitgaven 1.010 1.217 1.163
Totaal 15.369 23.834 32.321
Saldi +7.385 -12.928 -20.997

Toelichting:

1.   De ontvangsten aan giften en periodieke schenkingen zijn de afgelopen jaren rond de € 11.000.
2.   Vanwege de te verwachten komst van een aantal nieuwe geestelijken in 2023, hebben we in dat jaar een extra bijdrage aan verhuiskosten aan de Toelagenkas uitgekeerd.
3.   Daarnaast hebben we echter voor de komende jaren moeten besluiten om deze jaarlijkse bijdrage te beëindigen, vanwege de te verwachten resultaten.
4.   Het tekort vanbijna € 21.000 wordt afgeboekt van onze Algemene Reserve, in de balans als ‘Kapitaal’ vermeld.

De balans van de Stichting voor het jaar 2023 kan via deze link opgevraagd worden.