Voorzieningsfonds

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland

KvK-nummer:

41152206

RSIN:

815815153

Rechtsvorm:

Stichting met ANBI Status

Statutaire naam:

Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland’

Statutaire zetel:

Den Haag

Bezoekadres:

Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek

Telefoonnummer:

0313 651268

Datum akte van oprichting:

18-10-1951

Datum akte laatste statutenwijziging:

10-06-1988

Activiteiten (KvK):

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Beleidsplan:

Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks een circulaire samen met het verslag van het voorgaande jaar. De circulaire wordt aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging.

De meest recente circulaire is via deze link op te vragen.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt.

Doelstelling:

Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:

1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden, die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.

Activiteiten:

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Bestuursleden:
Dhr. J.P.C.M. Bastianen Mw. M.A. Lampe
Zeist Zeist
Secretaris: Dhr. M.S.J. Geist
Mw. C.S. Schouw Zeist
Leiden
Penningmeester:
Dhr. B. de Klein
Eerbeek

Bankrekening:

IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87 t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem. 

Financiële verantwoording:

Jaar 2019 2020 2021
Bijdragen 10.064 11.380 21.550
Schenkingen/Legaten 875 980 715
Rente 846 950 489
Totaal 11.785 13.310 22.754
Uitkering Ziekte/Tandarts 17.515 14.577 11.035
Uitkering Diversen 8.091 5.288 3.324
Uitkering Verhuizingen 13.138 3.550 -
Onkosten/Overige uitgaven 1.589 780 1.010
Totaal 40.333 24.195 15.369
Saldi -28.549 -10.884 +7.385

Toelichting:

1. Naast de circulaire had het Voorzieningsfonds in 2021 ook een artikel in het adventsnummer van “In Beweging”.
2. Mogelijk mede daardoor konden we weer op vele bijdragen van de leden en belangstellenden rekenen.
3. Waarbij ook een gift van € 10.000, waarvoor onze hartelijke dank aan de schenker ervan.
4. Vorig jaar hadden we één verhuizing; dit jaar was er geen enkele verhuizing.
5. Hierdoor kunnen we sinds 3 jaar weer met een positief saldo afsluiten.
6. Voor de te verwachten komst van nieuwe geestelijken in 2023 is dit een mooi resultaat.
7. Met de landelijk penningmeester is afgesproken om m.i.v. 2022 geen rente op de Liquiditeits­rekening meer te ontvangen.

De balans van de Stichting voor het jaar 2021 kan via deze link opgevraagd worden.