evangeliebespreking Markus 16: 1-15

Noli me tangere

De boodschap ‘Het graf is leeg’ en ‘Christus is als zin van de aarde verrezen’ wordt in de Paastijd van dit jaar slechts door enkelen gehoord wanneer dit aan het altaar klinkt. Toch klinken deze woorden in de Michaëlkerk zelfs vaker dan in onze gemeente gebruikelijk omdat de mensenwijdingsdienst in deze periode ook een aantal keren per week als ‘stille’ dienst gehouden wordt.

Om deze woorden nog meer te kunnen doorgronden zou men zich voor de Paasochtend kunnen voornemen de berichten van de vier evangelisten thuis te lezen en zich de beelden in alle rust innerlijk voor ogen te stellen. Mee te voelen hoe de vrouwen stap voor stap geleid worden tot een gewaarworden van het proces van opstanding dat alle natuurlijke wetmatigheden  doorbreekt.

Te beginnen bij Mattheus waar het gebeuren zich afspeelt buiten bij de ingang van het graf. Vervolgens bij Markus waar de vrouwen de grafstede binnentreden en daar een engel waarnemen die tot hen spreekt. Bij Lukas waar zij nog een stap verder doen en bij Johannes waar de blik in de eigenlijke grafkamer wordt gedaan waar het lichaam was neergelegd en Maria twee engelen schouwt. Daar klinkt de boodschap: Hij is niet hier. Het graf is leeg.

Dan wendt zij zich tot wat ‘achter’ haar is nadat haar naam klinkt: Maria! Zij schouwt de Herrezene als de hovenier in een gedaante die vrij geworden is van het aards stoffelijke en niet aanraakbaar met aardse handen: noli me tangere. Hij begint aan zijn weg van veertig dagen tot aan Hemelvaart waarin hij uitgroeit tot in kosmische verten.

Ignaz Stegeman